logo


04

wrz

Język polski - gimnazjum PDF Drukuj Email

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MARZĘCINIE

 

I Podstawy prawne do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. z późniejszymi zmianami z dnia 20.08.2010 r.

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

3. Podstawa programowa dla gimnazjum.

Nauczanie języka polskiego w Publicznym Gimnazjum w Marzęcinie odbywa się według programu wydawnictwa WSiP „Bliżej słowa”.

 

II KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANIA WIEDZY – ZGODNIE

Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

 

1. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, przyjmowanie coraz większej

odpowiedzialności za własną naukę.

2. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu

widzenia i branie pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się

językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień.

3. Efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie, budowanie więzi międzyludzkich,

podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie

zachowania obowiązujących norm

4. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.

5. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz

efektywne posługiwanie się technologią informacyjną.

6. Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń

i nawyków.

7. Rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

8. Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnych.

III CELE EDUKACYJNE

Wspomaganie umiejętności komunikowania się uczniów i wprowadzanie ich w świat kultury, zwłaszcza przez:

1)  kształcenie  sprawności  mówienia,  słuchania,  czytania  i  pisania  w  zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych prywatnych i publicznych, ważnych dla życia w państwie demokratycznym  i obywatelskim;  rozwijanie  zainteresowania  uczniów  językiem  jako składnikiem dziedzictwa kulturowego,

2)  ujawnianie  zainteresowań,  możliwości  i  potrzeb  oraz  językowych  i  czytelniczych umiejętności  uczniów  po  to,  by  wyznaczać  stosowne  dla  nich  cele,  dobierać  treści i materiały, projektować odpowiednie działania gwarantujące skuteczność edukacji,

3)  rozbudzanie  motywacji  czytania  i  rozwijanie  umiejętności  odbioru  dzieł  literackich i innych tekstów kultury (także audiowizualnych), a  przez nie przybliżanie rozumienia człowieka i świata; wprowadzanie w tradycję kultury europejskiej i narodowej,

4)  uczenie  istnienia  w  kulturze,  przede  wszystkim  w  jej  wymiarze  symbolicznym  i  aksjologicznym,  tak  by  stawała  się  wewnętrzną  i  osobistą  własnością  młodego człowieka.

IV NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

1. Uczniowie na pierwszej lekcji zostaną zapoznani z normami wymagań na poszczególne stopnie oraz zasadami oceniania.

 

2. Ocenianie będzie dokonywane w oparciu o skalę obowiązującą w polskim systemie oświaty. Dopuszcza się stosowanie znaków: plus: (+) i minus (-) przy ocenach cząstkowych. Ocenianie będzie jawne, a wystawione oceny uzasadnione.

 

3. Pomiar osiągnięć ucznia będzie odbywał się za pomocą następujących narzędzi:

 

A – Odpowiedź ustna – polega na sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie rozumienia problemu, związków przyczynowo–skutkowych, postaw i przekonań dotyczących

danego działu programowego; orientacji w świecie literackim i językowym.

 

B – Prace pisemne (klasowe):

a) sprawdziany gramatyczne po każdym dziale,

b) testy pisemne z zadaniami otwartymi i zamkniętymi,

c) sprawdziany czytelnicze sprawdzające stopień rozumienia czytanego tekstu oraz

umiejętność posługiwania się terminami z zakresu teorii literatury,

d) dyktanda – pisanie ze słuchu,

e) krótkie sprawdziany – kartkówki obejmujące materiał trzech ostatnich lekcji,

f) stylistyczne wypracowania klasowe.

 

C – Prace terminowe:

a) krótkie prace domowe o charakterze celowym (notatka, lektura tekstu z podręcznika),

b) wypracowania domowe,

c) wypracowania podsumowujące,

d) przeczytanie lektury,

e) referaty i opracowania tematyczne oraz inne działania twórcze ( wykonanie albumu,

pomocy naukowej, plakatu,

f) prace pisemne z zastosowaniem form wypowiedzi objętych podstawą programową,

g) recytacja z pamięci poezji lub prozy,

h) wykorzystanie informacji z różnych źródeł (słowniki, encyklopedie, internet),

i) udział w pracach kół humanistycznych, konkursy polonistyczne,

j) udział w dyskusjach, debatach,

k) opracowanie dodatkowej lektury,

l) prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach, przygotowywanie projektów.

 

D – Technika głośnego czytania.

E – Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, korzystanie z podręcznika.

F – Samodzielnie wykonana przez ucznia pomoc dydaktyczna do nauki języka

polskiego.

G – Praca ucznia na lekcji i systematyczność.

H – Samodzielnie przygotowana wystawka lub współudział w inscenizacji.

I – Praca w grupach (uwzględniająca samoocenę ucznia).

V KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA

 

1. Sprawdzian pisemny obejmujący dział materiału musi być zapowiedziany na tydzień przed

jego przeprowadzeniem. Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia w sprawdzianie w

określonym dniu. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu w

wyznaczonym terminie, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od pierwszej daty

sprawdzianu. Dokładny termin ustala nauczyciel.

2. W zależności od zdobytych punktów uczniowie otrzymują następujące oceny:

30% - 50% możliwych do uzyskania punktów ocena dopuszczająca,

51% - 74% możliwych do uzyskania punktów ocena dostateczna,

75% - 90% możliwych do uzyskania punktów ocena dobra,

91% - 100% możliwych do uzyskania punktów ocena bardzo dobra,

91% - 100% możliwych do uzyskania punktów ocena celująca

oraz rozwiązanie bezbłędne dodatkowego zadania.

3. Krótkie sprawdziany (odpowiedzi pisemne) będą wykonywane w ciągu 10-15 minut. Nie

będą zapowiedziane i nie podlegają poprawie. Zakres treści tych sprawdzianów obejmuje 3

ostatnie tematy.

 

4. Odpowiedzi ustne – na każdą odpowiedź składa się zawartość merytoryczna, argumentacja,

wyrażanie sądów i ocen, stawianie tez lub hipotez, uzasadnianie wypowiedzi, poprawne

użycie języka polskiego i literackiego.

 

5. Praca ucznia na lekcji – za poprawną odpowiedź, której uczeń udziela podczas lekcji

przyznawany jest plus (+). Nauczyciel po zsumowaniu ustalonej ilości plusów wystawia

ocenę.

 

6. Prace terminowe – oceniana będzie samodzielna praca ucznia na określony termin. Jej

zasięg obejmuje: gromadzenie i dokumentowanie wiadomości z różnych źródeł, czytanie

i twórcze wykorzystanie literatury, wypracowania pisemne będące podsumowaniem

wiadomości z lekcji lub z działu literatury. Ponadto oceniane będą osiągnięcia ucznia w

konkursach przedmiotowych.

 

7. Wszystkie zadane lektury są obowiązkowe. Brak znajomości ich treści i zagadnień z nich

wypływających będzie punktowany oceną niedostateczną.

 

8. Zeszyt przedmiotowy będzie kontrolowany i oceniany podczas sprawdzania prac

domowych. Przy ocenie zeszytu brane będą pod uwagę następujące elementy:

a) estetyka pisma i prowadzonych notatek,

b) ortografia i stylistyka,

c) systematyczność notowania i wklejania kart pracy,

d) wzbogacanie zeszytu ciekawymi informacjami i ilustracjami.

 

9. Praca w grupach – będzie oceniana przez ucznia jako element samooceny oraz przez

nauczyciela nadzorującego i sprawdzającego pracę grup. Będą tu uwzględniane następujące

elementy:

a) zaangażowanie,

b) badanie,

c) przekształcanie,

d) prezentacja.

 

 

VI INNE USTALENIA

 

 

1. Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

 

2. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

 

3. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany.

 

4. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie

dotyczy prac klasowych), Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

 

5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być zwolniony z kartkówki lub

odpowiedzi, ale nie zwalnia go to z obowiązku uzupełnienia wiadomości, które nauczyciel ma

prawo skontrolować na najbliższej jednostce lekcyjnej.

 

 

VII SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN

 

1. Uczeń może poprawić pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania pracy, przy

czym:

 

- termin poprawy pracy klasowej jest ustalany wspólnie pomiędzy nauczycielem i wszystkimi

uczniami zgłaszającymi chęć poprawy; jeśli wspólne ustalenia nie są możliwe, termin

wyznacza nauczyciel,

- poprawiane mogą być jedynie oceny niedostateczne,

- uczeń poprawia pracę tylko raz,

- ocena ta jest dodatkową oceną z pracy klasowej.

 

2. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna.

 

3. Ustnie pracę pisemną może poprawiać ten uczeń, który zgodnie z orzeczeniem PPP

wymaga indywidualnego podejścia lub pomocy nauczyciela.

 

 

 

 

 

VIII DOSTOSOWANIE PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI

 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych

trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania

indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni

psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

 

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i

doceniania małych sukcesów.

 

Rodzaje dysfunkcji:

A. Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania merytoryczne co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne, np. jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze. Nie oceniamy czytelności, estetyki wykonanych prac, a jedynie ich poprawność.

B. Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze

zrozumieniem treści

Dostosowanie wymagań w zakresie formy:

- krótkie i proste polecenia, czytanie polecenia zadania na głos, objaśnianie dłuższych poleceń, dłuższy czas pracy nad tekstem.

C. Dysortografia, czyli nasilenie popełnianych błędów w zakresie poprawnej pisowni

Dostosowanie wymagań dotyczących zapisu:

- inna ocena dyktand, ocena strony merytorycznej i stylistycznej tekstu z pominięciem kryterium poprawności zapisu. Odmienność kryterium błędów.

D. Inne rodzaje dysfunkcji – ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni.

 

E. Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej.

W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie nauczania zarówno w zakresie formy, jak i treści wymagań. Powoduje to obniżenie wymagań, które obejmują jednak wiadomości i

umiejętności określone podstawą programową.

Poprawa prac klasowych odbywać się będzie przy pomocy nauczyciela, na dostosowanych do

każdego ucznia warunkach.

Wymagania co do formy mogą obejmować między innymi:

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności,

- wyznaczanie dłuższego czasu na jego utrwalenie,

- podawanie poleceń w prostszej formie,

- unikanie trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć,

- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,

- unikanie pytań problemowych, przekrojowych,

- wolniejsze tempo pracy,

- szerokie stosowanie zasady poglądowości,

- odrębne instruowanie ucznia,

- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, website hosting. Valid XHTML and CSS.